DANE NZOZ GRO-MEDICUS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„GRO-MEDICUS” sp. z o.o.
ul. Szwedzka 27
30-315 Kraków NIP   676-21-19-174
REGON 357067039

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000048638
Kapitał zakładowy: 101 000 zł